Formularz zgłoszeniowy

* - pola obowiązkowe


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Art. 13 Ust. 1 RODO informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników, współpracowników oraz organizatorów 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA 2022 jest Fundacja Elektrowni Rybnik z siedzibą w 44-207 Rybniku, na ul. Podmiejskiej 43. Przetwarzanie danych osobowych odbywał się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz obowiązku informacyjnego można uzyskać pod adresem:

https://fundacjaelektrownirybnik.pl/rodo/

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika festiwalu na przetwarzanie danych osobowych - Art. 6 Ust. 1 Lit. a RODO. Dane uczestników, współpracowników oraz organizatorów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców - Art. 13 Ust. 2 Lit. e RODO) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,
a także w celach promocji. Ponadto dane przetwarzane będą w szczególności do: sporządzenia listy uczestników, kart ocen dla jury, protokołu konkursu, listy odbioru nagród, listy laureatów, stworzenia plakatów, bannerów, napisania relacji prasowych, utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych, portalach społecznościowych, produkcji materiału audiowizualnego, kontaktu
z uczestnikami, czy tworzenia działań promocyjnych (Art. 6 Ust. 1 Lit. f RODO).

KATEGORIE PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH

Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. adres do korespondencji (do wystawienia faktury),
  5. numer ewidencyjny PESEL,
  6. data i miejsce urodzenia,
  7. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
  8. numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej),
  9. wizerunek.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą zostać udostępniane współorganizatorom festiwalu. Uczestnik festiwalu zezwala na wykorzystanie jego imienia
i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH BĄDŹ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Fundacja Elektrowni Rybnik nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Dane uczestników festiwalu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, lecz nie dłużej niż 10 lat.
Karty zgłoszeniowe zostaną zniszczone po zakończeniu konkursu (w terminie do 4 tygodni), a dane w nich zawarte nie będą dłużej przetwarzane za wyjątkiem danych, których okres przechowywania wymagany jest przepisami prawa krajowego, bądź prawa UE.


Wszystkie informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://fundacjaelektrownirybnik.pl/rodo/